En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que va entrat en vigor el dia 25 de maig de 2018 a tots els països de la Unió Europea, així com de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels Drets Digitals, l’ACMAH  informa:

El titular d’aquest lloc web (http://www.acmah.org/) és l’ACMAH  (l’Associació Catalana de la Malaltia de Huntington) , amb domicili social al carrer Pere Vergés, 1. Despatx 7.1.-08020 Barcelona i CIF G61574687, registrada com a entitat jurídica i inscrita amb el número 20533 de la secció primera del Registre de Barcelona. I el nostre mail de contacte és: acmah@acmah.org.

L’ACMAH   tracta les dades de forma lícita, lleial i transparent. Únicament tracta aquelles dades que són adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins determinats, explícits i legítims per als quals les obté, i no els tracta per a fins incompatibles amb aquests.

Les persones usuàries de la pàgina web són responsables de la veracitat i actualització de les dades que proporcionen a l’ACMAH, considerant-les exactes i actuals.

L’ACMAH  informa que, tant les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris a l’emplenar un formulari, com aquelles dades que proporcionin a nivell organitzatiu per fer possible les activitats o serveis, o com les necessàries per resoldre qualsevol incidència que es comuniqui per qualsevol dels mitjans de contacte disponibles (telèfon, xat o correu electrònic), s’incorporaran als sistemes de l’ACMAH  i seran tractats de conformitat, i durant els terminis, definits en la en la legislació vigent i amb les màximes garanties de seguretat i transparència.

 

Per accedir i/o navegar pel lloc web de l’ACMAH  no cal aportar cap dada. El caràcter obligatori de la resposta a les preguntes que es plantegen, o de les dades que se sol·liciten a través del lloc web, s’indica mitjançant la incorporació d’un asterisc (*) a continuació de la pregunta o camp del formulari.

En cas de no proporcionar les dades requerides no serà possible l’enviament del formulari o la tramitació de la sol·licitud.

Els usuaris han d’abstenir de proporcionar dades de caràcter personal d’altres interessats, llevat que disposin de la pertinent autorització, segons la qual aquests interessats hauran estat prèvia i degudament informats sobre el contingut de la present Política de Protecció de Dades i, en concret, acceptar que les seves dades siguin facilitades a l’ACMAH  per ser tractades d’acord amb les finalitats que corresponguin.

En qualsevol cas, l’ACMAH  cancel·larà les dades registrades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual es van demanar, i pot conservar-les degudament protegides durant el temps màxim establert per la legislació vigent.

L’ACMAH no cedeix dades a tercers, llevat que una llei o una norma comunitària disposin el contrari, o si és necessari per a la realització d’activitats o serveis autoritzats per les persones i/o famílies. En aquest cas, únicament es comunicaran aquelles dades imprescindibles per gestionar la petició o realitzar l’activitat o prestació del servei, de manera que la cessió respon a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica existent entre els interessats i l’ACMAH.

En cas que un usuari deixi un comentari o interaccioni socialment amb el lloc web de l’ACMAH com a les seves xarxes socials, ha de tenir present que les seves dades seran publicades en l’entorn en el qual actuï, és a dir, estarà autoritzant expressament la comunicació de les seves dades en el lloc web o xarxa social en que ho faci.

 

Els interessats poden exercitar els seus drets, i revocar el consentiment prestat, si s’escau pel tractament de les seves dades, en els termes descrits anteriorment.

Per conèixer la nostra política d’instal·lació i gestió de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals consulta la nostra Política de Galetes.

 

Així mateix ,l’ACMAH informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça acmah@acmah.org

Mentre les persones o les famílies no comuniqui el contrari a l’ACMAH, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades i que  té el consentiment per utilitzar-les per qualsevol de les finalitats descrites em els fulls de recollida de dades.

 

 FORMULARIS

 

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament de dades titularitat de l’ACMAH, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès.

En compliment amb la normativa vigent, l’ACMAH  informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

 

L’ACMAH  informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que, l’ACMAH  es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

 

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent a les persones i famílies, tots ells podran exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició al carrer Pere Vergés, 1. Despatx 7.1.-08020 Barcelona  o al correu electrònic acmah@acmah.org

 

Amb l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de l’ACMAH .

 

Qualsevol sol·licitud d’informació, o reclamació que s’estimi pertinent, podrà plantejar-se per qualsevol dels mitjans indicats en el paràgraf anterior. L’ACMAH  analitzarà el cas plantejat i li proporcionarà una resposta en la major brevetat possible, que en tot cas no superarà els quinze (15) dies naturals comptats a partir del dia següent de la recepció per part d’ACMAH  de la sol·licitud o reclamació.